Sardaro, Angela, Lilia Bardoscia, Maria Petruzzelli, and Maurizio Portaluri. 2014. “Epithelioid Hemangioendothelioma: An Overview and Update on a Rare Vascular Tumor”. Oncology Reviews 8 (2). https://doi.org/10.4081/oncol.2014.259.